Dorafin

IKE

Istotą trzeciego filaru jest oszczędzanie na przyszłą emeryturę. Nie jest on obowiązkowy - możemy do niego przystąpić w dowolnym czasie, a wysokość deklarowanej składki zależy tylko od nas. Nasze składki będą gromadzone na indywidualnych kontach IKE. Każdy może mieć tylko jedno konto. Atrakcją tych oszczędności jest zwolnienie z podatku od dochodów kapitałowych.

Prawo do gromadzenia wpłat na konto ma każda osoba fizyczna mająca obowiązki podatkowe w Polsce. Oszczędzanie na IKE ma trwać co najmniej 5 lat kalendarzowych. Dla starszych roczników przewidywane są krótsze terminy zbierania składek. Osoby urodzone przed 31 grudnia 1945 r. mają trzyletni okres obowiązkowego oszczędzania, a urodzone między 1 stycznia 1946 r. a 31 grudnia 1948 r. - czteroletni. UWAGA: Nie ma obowiązku systematycznego oszczędzania.

Ustawodawca określił limit

Górna granica rocznej sumy wpłat nie może przekraczać 300 proc. przeciętnego rocznego wynagrodzenia, ale wpłaty mogą być niższe. Wysokość maksymalnej kwoty ogłaszana będzie corocznie w Monitorze Polskim w terminie do końca poprzedniego roku.
Limit wpłat na IKE w kolejnym roku nie może być niższy niż w roku poprzednim.

Wpłaty przekraczające graniczną kwotę będą zwracane lub umieszczane na koncie nieobjętym zwolnieniem podatkowym. Na jednym koncie można gromadzić oszczędności tylko jednej osoby. Każdy może mieć jedno konto, a przekroczenie tej zasady będzie oznaczało obłożenie wszystkich indywidualnych kont emerytalnych podatkiem od dochodów kapitałowych w wysokości 75 proc. uzyskanego dochodu.
Kto poprowadzi IKE?

Indywidualne konta emerytalne będą prowadziły fundusze inwestycyjne, biura maklerskie, banki oraz zakłady ubezpieczeń. Ustawa określa szczegółowe zasady prowadzenia IKE w każdej z tych instytucji. Oszczędności emerytalne rejestrowane będą tam na odrębnych kontach lub subkontach, a oszczędzający uzyska prawo do zwolnienia od podatku kapitałowego.

Wypłata częściowa lub całkowita.
Z tytułu zwrotu oraz częściowego zwrotu pobierany jest zryczałtowany podatek od dochodu oszczędzającego na IKE. Dochodem podlegającym opodatkowaniu jest różnica między kwotą stanowiącą wartość środków zgromadzonych na IKE a sumą wpłat na IKE, a w przypadku częściowego zwrotu dochodem jest kwota zwrotu pomniejszona o kwotę stanowiącą iloczyn kwoty zwrotu i wskaźnika stanowiącego udział sumy wpłat na indywidualne konto emerytalne do wartości środków zgromadzonych na tym koncie. Dochodu tego nie pomniejsza się o straty z kapitałów pieniężnych i praw majątkowych poniesionych w roku podatkowym oraz w latach poprzednich.

Istnieje możliwość zmiany sposobu gromadzenia oszczędności emerytalnych, przenoszenia na IKE pieniędzy z pracowniczych programów emerytalnych, a także inwestowania w różne typy funduszy oferowanych przez instytucje prowadzące ich konta indywidualne. Sami oszczędzający, dokonując wyboru sposobu gromadzenia oszczędności, decydować będą o ryzyku inwestycyjnym i potencjalnych zyskach. W razie śmierci właściciela konta zgromadzone środki będą przekazane osobie wskazanej albo wejdą w skład masy spadkowej.
Kto na tym zarobi?

Szacuje się, że dzięki zwolnieniu od podatku kapitałowego do IKE może przystąpić ponad 3 mln osób. Oznacza to kwoty od 2 do ponad 3 mld zł, które będą gromadzone na indywidualnych kontach. Przewiduje się, że w początkowym okresie na IKE będą przenoszone oszczędności z innych lokat, które zamiast na bieżącą konsumpcję przeznaczone zostaną na zabezpieczenie starości. Stracą więc banki, zarobią fundusze inwestycyjne i firmy ubezpieczeniowe. Spodziewać się można, że notowane od niedawna załamanie na rynku polis na życie zostanie zrekompensowane przez IKE.  Decyzję o tym, jaka ofertę wybrać, będzie można podjąć po zapoznaniu się z szczegółowymi ofertami prowadzenia konta. Jak zawsze diabeł tkwi w szczegółach...
IKE, czyli wyższa emerytura?
Warto już dzisiaj przyjrzeć się z bliska tej formie oszczędności emerytalnych. Przyniesie ona bowiem szereg wymiernych korzyści.
Emerytury będą wyższe
Najważniejszą konsekwencją reformy emerytalnej, na ogół przemilczaną, jest obniżenie świadczeń z obecnego poziomu 60 - 70 proc. zarobków do około 40 - 50 proc. w przyszłości. Podejmowane są próby złagodzenia tych negatywnych skutków.
Przykładowe wyliczenia
Jeśli masz przed sobą 20 lat do emerytury i w każdym roku wpłacisz 3000 zł (250 zł miesięcznie)
Stopa zwrotu
Saldo IKE
Zysk
Ulga podatkowa (19% zysku)
4%
91 300 zł
31 300 zł
5 900 zł
6%
114 000 zł
54 000 zł
10 200 zł
8%
143 000 zł
83 000 zł
15 800 zł
10%
181 000 zł
121 000 zł
23 000 zł


Jeśli masz przed sobą 25 lat do emerytury i w każdym roku wpłacisz 3000 zł (250 zł miesięcznie)
Stopa zwrotu
Saldo IKE
Zysk
Ulga podatkowa (19% zysku)
4%
127 600 zł
52 600 zł
10 000 zł
6%
170 000 zł
95 000 zł
18 000 zł
8%
228 700 zł
153 700 zł
29 200 zł
10%
310 800 zł
235 800 zł
44 800 zł


Jeśli masz przed sobą 30 lat do emerytury i w każdym roku wpłacisz 3000 zł (250 zł miesięcznie)
Stopa zwrotu
Saldo IKE
Zysk
Ulga podatkowa (19% zysku)
4%
171 900 zł
81 900 zł
15 600 zł
6%
244 800 zł
154 800 zł
29 400 zł
8%
354 400 zł
264 400 zł
50 200 zł
10%
520 000 zł
430 000 zł
81 700 zł