Dorafin

Ubezpieczenia majątkowe

Ubezpieczenia mieszkaniowe, rolnicze, podróżne, OC zawodowe, OC prywatne, itp.

Ubezpieczając dom lub mieszanie, zwróć szczególną uwagę na sumy ubezpieczenia. Agenci często zaniżają sumę ubezpieczenia, aby dostosować się do rozsądnej składki, aby tylko klient zdecydował się na ubezpieczenie.
Przykład:
mieszkanie własnościowe warte np. 200 000 zł  plus ruchomości domowe np. 30 000 zł powinno być ubezpieczone na takie właśnie sumy (w przypadku calkowitego zniszczenia tegoż mieszkania - logiczne, że klient powinien otrzymać - 230 000 zł). Składka za takie ubezpieczenie w XXX TU może wynieść ok. 350 zł, więc ubezpiecza tylko ruchomości na 20 000 zl, OC mieszkańców na 30 000 zł, wylicza składkę np. 150 zł, aby tylko sprzedać. Fajnie mieć nawet takie ubezpieczenie niż wcale. Tylko, że na rynku jest ogromna konkurencja Towarzystw Ubezpieczeniowych, więc wyszukując wród nich dobre ubezpieczenie, można mieć np. SU 200 000 zł plus nieruchomości na 30 000 zł, OC na 50 000 zł, przepięcia na 10 000 zł, szyby na 1000 zł za składkę roczną ok. 200 zł. Czy warto mieć ubezpieczenie pełne za mniejsze pieniądze? I proszę nie słuchać agentów, że tylko ich firma wypłaca odszkodowanie bez problemów a inne nie. Wszystkie Towarzystwa nie chcą wypłacać odszkodowań, wypłacają wtedy, kiedy muszą, a zależy to od właściwego zawarcia ubezpieczenia na indywidualne potrzeby klienta. Doradca ubezpieczeniowy powinien "dopasować na miarę" ubezpieczenie a w przypadku szkody pomóc klientowi w uzyskaniu właściwego odszkodowania.
Ubezpieczenia majątkowe obejmuje wszelkie dobra majątkowe, np.: budynki, urządzenia, materiały, towary, gotówkę, zwierzęta, czyli odnoszą się do poszczególnych elementów mienia osoby ubezpieczonej, a także do określonych wartości majątkowych związanych z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej.

Zakres ubezpieczeń osobowych jest zbliżony do zakresu ubezpieczeń społecznych, a ich przedmiotem jest życie, zdrowie i zdolność człowieka do pracy oraz całość i sprawność jego ciała, np.: artysta, sportowca.
Niektóre ubezpieczenia majątkowe, gdy zastosowania ochrony ubezpieczeniowej wymaga szczerszy interes społeczny, są obowiązkowe. Warunki ich zawierania są szczegółowo określone przez Ministra Finansów.
Wypadek ubezpieczeniowy powinien być zdarzeniem niezawinionym przez ubezpieczającego, bądź zawiniony nieumyślnie. Wina umyślna zwalnia zakład ubezpieczeń z obowiązku spełnia świadczenia ubezpieczeniowego. Ponadto ubezpieczający w razie zajścia wypadku ma obowiązek zrobić wszystko, co możliwe dla zmniejszenia szkody. Ciąży na nim także obowiązek zgłoszenia wypadku do zakładu ubezpieczeń. Obowiązkiem zakładu ubezpieczeń przy ubezpieczeniach majątkowych jest oszacowanie szkody i wypłacenia odszkodowania pieniężnego. Odszkodowanie nie może być wyższe od poniesionej szkody.